Page 3 - 55240_Kaitz_2014
P. 3
םח ץיק 4 םלועב םיבוטה תומוקמה ימלשורי ץיק 10 קוש םישוע הינתנ 14 הנשה לכ הרייבירב רוגל :קופיאב רועיש 21 ?סעכה לע טלתשהל ךיא ,םירקי םיארוקו םירייד םינטק םיקסע 24 רסוחב לארשיב ן"לדנה ףנע ענ םישדוח רפסמ הזמ יתחפשמ תוכיא ןמז ובלשת ךכ עבנ םויל םוימ לדוגו ךלוהש תואדווה רסוח .תואדוו ץיקב םג תססות תיקסע תוליעפ םע הלשממה ירשמ קלח לש תובר תויואטבתהמ ורקיעב תועקרקה עציהבו תורידה יריחמב םייתוהמ םייוניש תודוא תישעמה הלבקה תובקעב 29 לכ תא ררחשל תנמ לע איצות לארשי תלשממש ברה ?תויגוזה לע ורמשת ךיא .עציהה דצמ וב לפטלו קושב םויכ םימייקה םימסחה תורהצהה תורמלו ןיינעב השענ אל הברה ,ינובאדל םירע םישוקיבו םיריחמ תיילעל םידע ונא תוברה .ץראב םיטקיורפה תיברמב בצמהמ וצלחלו ףנעל עייסל תנמ לע יכ ,ןיבהל בושח ףיקמ הלועפ ףותישל םורגל שי יוצמ אוה וב בכרומה ,ןוכישה ידרשמ תמגוד םינושה הלשממה ידרשמ ןיב םיכלהמו תומרופר ליבוהל ךכ י"עו רצואהו םינפה תוחפשמלו ףנעל ועייסיש תכל יקיחרמו םיבושח .הריד שוכרל תוניינועמה םח תיב לארשי תא תונבלו חתפל ,ליבוהל ךישמנ ירמדב ונא .ונל רשפאתי וב םוקמ לכב קווישל חותפל הרבחה תדתעתמ םיבורקה םישדוחב בהואו האג ינאו עבש ראבבו ןולקשאב םישדח םיטקיורפ החפשמהמ קלח תויהלו ףרטצהל םכתא ןימזהל ירמד .ח.י לש הלודגה ירמד .ח.י תיבמ םיבוטה םייחה ןיזגמ ירמד .ח.י תרבחל תורומש תויוכזה לכ ,םכלש שובד סומע :ישאר ךרוע תרושקת דטא :הכירעו הביתכ ירמד לאגי מ”עב יפש-תילגרמ-םל םוסרפ :הקפהו בוציע ל"כנמ amos@dimri.co.il :תוינפל 3
   1   2   3   4   5   6   7   8