Page 6 - 55240_Kaitz_2014
P. 6
היכרות ,הילטנא הינמרג ,רוחשה רעיה ןיב םיסחיה רוחשה רעיה אוה תוחפשמ ילויטל רתויב םישקובמה םירוזאה דחא היכרותל לארשי .הנידמה לש יברעמ-םורדה הצקב אצמנה ,הינמרגב ,ןוטרש לע ולע םנמא הפועתה תויושר ךא ורשיא רבכ תויכרותה ח בחל הנשה תליחתב סוטל תוילארשי תור םילארשיהו ,הנידמל יפוחב שופנל םירזוח .תיכרותה הרייבירה רצק הסיט קחרמב תוחפשמל םיניתממ הילטנאב תוילארשיה םייתוכיא תונולמ יקראפ ,ימי טרופס תויורשפא ,םיניוצמ םי יפוח ,”לולכ לוכה“ תטישב םיקנפמו הילטנאב ןולמה יתב םג ,םיתרכל המודב .םיינוגסס םיקווש – ןבומכו ,םימ רטיסיבייב יתוריש םיעיצמו ,תוחפשמ לע ביבח דעיב רבודמש הדבועל םיעדומ ,רתאה תא תודקופ לארשימ תוחפשמ רתויו רתוי תונורחאה םינשה שולשב .דועו םינטנטקל םינודעומ ,םידליל רכשומ בכרב העיסנ תועצמאב איה וילא עיגהל רתויב החונה ךרדהש ,החפשמה לכל תויצקרטא עפוש רוזא אוה רוחשה רעיה .ץיוושבש ךיריצמ .תוליל 4-ל םדאל רלוד 800-מ לחה :םיריחמ .הנידמב ליבומה םיעושעשה קראפ ,הפוריא קראפ איה ןלוכמ תטלובהשכ ינקתמ האממ רתויבו ,םיקורי םינגב ףקומ ,הריטל ביבסמ הנבנש ,קראפה ב”הרא ,הדירולפ ודנלרוא עבט תורומש רוזאב אוצמל ןתינ דוע .םידלי לע דואמ םיבוהאה ,םיעושעש ,הביכרו הכילה ילולסמ ,יקס ירתא ,תויח ינג ,םימגאב םימ תויוליעפ ,תויפהפי התוא תושוע ,ודנלרוא העיצמש יוליבה תויורשפאו תויצקרטאה עפש תוחפל רוזאב תוהשל ץלמומ .םלועב םיבוטהמ אפס יזכרמו ,אפרמ תונייעמ המיאתמה איה ,ב”הרא לש םירעה לכ ןיבמו ,רתויב יראלופופ תוריית דעיל .עיצהל ול שיש המ לכמ רתויש המכ תונהיל ידכ ,עובש ,”דלרווינסיד“ אוה ודנלרוא לש ירקיעה ןייפאמה .יתחפשמ יוליבל רתויב .)בכר תרכשה ללוכ( עובשל םדאל רלוד 1,200-מ לחה :םיריחמ תכלממ קראפ :םינוש םיקראפ העברא תללוכה ,המצע ינפב ריע טעמכ ,םיעושעש ינקתמ ללש םע ,םיינוימדו םייתימא םייח ילעבל שדקומה ,תויחה ןווי ,םיתרכ גיצמה קראפ - טוקפא קראפ ;םינטנטקל ףוטיל תניפו דממ-תלת יעפומ לש תויצלומיס ןוגכ םידחוימ םינקתמ םע ,דיתעבו הווהב םלועה יאלפ תא עונלוקה תיישעתל םישדקומה םינקתמ םע ,םיטרסה קראפ ;ללחב עסמ ,םיתרכ יאה ןכוש תנוטנטקה ונצראמ דבלב הסיט תוקד םיעבראו העשכ טלוו יטרס תויומד לע ססבתמש ,המוסקה הכלממה קראפו ;היזיוולטהו המיאתמ ןכלו ,תויצקרטאו תויוליעפ עפש תללוכש תקנפמ השפוח עיצמה םיעושעש קראפ ,םימגא ,םימ קראפ רוזאב םימייק ךכ לע ףסונ .ינסיד ח מה ,”לולכ לוכה“ תנוכתמב תונולמ ללש יאה יבחרב .תוחפשמל ךכ לכ .ללחה תורובעמ רוגיש רתא – ידנקה ללחה זכרמו ,םירטסקא ינקתמ םע ןודעומ ,אפסו רשוכ רדח ,הכירב םהבו תוחפשמל םינווגמ םיתוריש םיעיצ יבחרב .דועו תופטרמש יתוריש ,םיה ףוחל השיג ,תועפוה ,תודעסמ ,םידליל םימה ריע ןוגכ( םימ יקראפ םהבו ,םידליל תויצקרטא ללש ,רומאכ ,יאה לש םינוש םיגוסב תופצל ןתינ ובש ,םיתרכ לש םוירווקאה ,)Limnoupolis -ו ,םי יבצ ,ןוכיתה םיה יגד ,םינונמתו קנע ישירכ יא אוה םיתרכ .דועו ץלמומו ,דואמ לודג ותואש( בכרב וב לייטל וא ץראהמ רוכשל ןתינ תנמ לע ,)ומצע יאב המכ תוארלו קיפסהל בור .תומוקמ רתויש םיתחונ םילייטמה לכלו סיכ לכל המיאתמ ודנלרואב הייהשה ,תורחא תולודג םירעל דוגינב ןתינ ךא ,ןוילקרהב שי םא .תוראופמ תוליווב הייהשל דעו ,םילוז םילטומב הנילב לחה – ביצקת ,הינאח ריעב םג תוחנל ךישמהל ,הרגאינה ילפמב רקבל ,קרוי וינב תוחנל ץלמומ ,ןמז קיפסמ םכל תופיה םירעהמ תחא ןואיזומל ,הבש עבטה ןואיזומל תודוה םידליל םג המיאתמה ,ןוטגנישוול העיצמה ,םיתרכב דחאל בשחנה ,ריעב בחרה תויחה ןגל ,םידלי קתרמה הפועתהו ללחה םירה ,םיביהרמ םיפוח ןתינ ובש ,ןיסייב לדייט םגאלו ,םייקנע הדנפ יבוד עיצמהו םלועב םיבוטה .םיקורי םירוזאו םייקנע םייקנעה םיקראפה לע ,ודנלרואב רקבל ץלמומ ןכמ רחאל .הריסב טושל ,תוימוקמ תונרבטו תוברה תויצקרטאה דצל ,בג-ןטבו הציבר לש םוסק בוליש .םיקקושה ימאימ יפוחב םייסל – חוניקלו ,הבש .תוחפשמל תמלשומל םיתרכב השפוחה תא תוכפוה .)בכר תרכשה ללוכ( םייעובש לש לויטל םדאל רלוד 3,000-מ לחה :םיריחמ .תוליל 4-ל םדאל רלוד 800-מ לחה :םיריחמ 8 דומעב ךשמה 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11