Page 7 - 55240_Kaitz_2014
P. 7
,םלתשמ !לודגב תויקנע םירדח 5 תוריד םימי ריע זכרמב םלשומ םוקימב המוקב ר״מ 14/12 ןסחמ קנע תוריד זכרמב הלועמ םוקימ בחרנו שדח םיקחשמ ןג םידליל החונו החוטב הביבס םימי ריע ןוינקמו םיה ףוחמ הכילה קחרמ םידלי ינג לוכשא :השיגפ םואיתל 054-2529028 דבלב השחמהל הימדהה
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12