לוח לבעלי מניות

נכון למועד זה לא מתוכננות אסיפות בעלי מניות של החברה.
ככל שתזומן אסיפה כאמור, תינתן על כך הודעה באתר החברה.