כללי

תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") מסדירים את שימושכם באתר המופעל על ידי י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ, ח.פ. 51139938, מאזור התעשיה נתיבות, ת.ד. 71, מיקוד 87761, וחברות קשורות או שותפותיה העסקיות ("המשתמש", "החברה" ו"האתר", בהתאמה). באמצעות האתר תוכלו, בין היתר, לעמוד בקשר שוטף עם החברה, לקבל מידע אודות הדירה שרכשתם, לקבל מידע אודות מצב חשבונכם, לצפות במסמכים, לבצע פעולות, לקבל תזכורות ביחס לנדרש לביצוע בדירתכם ולקבל המלצות על ספקים.

שימוש באתר (לרבות באפליקציה אותה מפעילה חברת דימרי) או קבלת שירותים באמצעותם כפופה לתנאי השימוש. עליכם לעיין בתנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצדכם הן לתנאי שימוש אלה והן למדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ובשירותים הניתנים באמצעותה.

המידע והדפים הכלולים באתר הם רכושה הבלעדי של החברה. המידע המובא באתר אינו בבחינת הצעה או ייעוץ לביצוע שינויים והתאמות בדירות על ידי החברה, והאמור בדפי האתר אינו מחליף ייעוץ מקצועי ואישי, המותאם לנתוניכם האישיים.

תנאי שימוש אלה ניתנים לעדכון מעת לעת. בכל עת יחייב נוסחם האחרון של תנאי השימוש שיפורסם באתר באותה עת. במקרה של שינוי מהותי בתנאי שימוש אלה – בזכות שלכם או בחובות החברה, נעדכן אתכם ונוודא כי קיבלתם הודעה על השינוי. אם לא תסכימו לשינוי כלשהו, אנא אל תשתמשו באתר, שכן ביצוע פעולה באתר או מסירת מידע באמצעותו, תהווה אישור כי קראתם את תנאי השימוש המעודכנים והסכמתם להם.

אין באמור בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין החברה לביניכם למשל ביחס לאפליקציה של החברה.

השימוש באתר

 1.   הינכם רשאים להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן ניתנה לכם הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.
 2. על מנת לעשות שימוש באתר ייתכן ותידרשו לבצע רישום מקוון לאתר. לצורך הרישום לאתר, תידרשו למסור פרטים בסיסיים אודותיכם כגון שם מלא, כתובת מייל, כתובת ומספרי טלפון.
 3. במהלך ההרשמה לאתר ייתכן ויוקצו לכם אמצעי גישה, לרבות שם משתמש וסיסמא ("אמצעי גישה"). עליכם לשמור על פרטים אלו בסודיות מוחלטת ולהימנע ממסירתם לכל גורם שאינו מורשה. השימוש באמצעי הגישה הוא אישי בלבד, והינכם רשאים להשתמש אך ורק באמצעי הגישה שהוקצו לכם (ככל שהוקצו). הינכם מאשרים כי כל שימוש שייעשה במי מאמצעי הגישה שלכם יראו בכך כאילו נעשה על ידכם. הינכם מתחייבים לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלכם (גם אם נעשה על ידי אחר) והינכם פוטרים את החברה מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור. מובהר, כי החברה אינה בודקת את זהות המשתמשים.

 4.  באחריותכם לוודא שהמכשיר באמצעותו הינכם מתחברים לאתר עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות על מנת לאפשר לכם לגשת לאתר ולהשתמש בה, וכן לוודא שהמכשיר מתאים לשימוש באתר.
 5. הינכם רשאים להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 6. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 7. החברה תהא רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידכם לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי (ככל שהעלאת מסרים כאמור אפשרית במסגרת השירותים הניתנים באתר).

התחייבויות המשתמש

 1. הינכם מתחייבים לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
 2. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשים באתר.
 3.  מתן פרטים שגויים, מטעים, שאינם נכונים או אינם מדויקים בעת הרישום או השימוש באתר.
 4.  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה, האתר והתוכנה שבשימוש החברה.
 5. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים (למשל התקפת DDOS).
 6. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
 7.   פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.
 8. הצגת כל חלק מאתר בתוך מסגרת של דף אינטרנט או אתר אחר (frame), או כחלק מדף אינטרנט או אתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של החברה.
 9. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע המצוי באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
 10. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את פעילות האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לאתר או לרשת המחשבים המחוברת אליהן.
 11. להעלות או לשלוח באמצעות האתר כל חומר או מסר שהינו בלתי חוקי, בלתי מוסרי או פוגעני בכל אופן שהוא או בלתי רלוונטי.
 12. לעשות כל שימוש באתר, שאינו בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.
 13. לבצע כל שימוש שאינו חוקי באתר.
 14. לבצע כל שימוש באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה, של חברות שמספקות שירותיהן בשיתוף עם החברה או של כל גורם שהוא.
 15. לעשות במידע המצוי באתר כל שימוש מסחרי או למטרות רווח כלשהן ואינכם רשאים להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש.
 16. לאגור מידע המוצג באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או להפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. אין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בה.
 17. להסיר או לשנות כל תוכן המצוי באתר.

קניין רוחני

 1. סימני המסחר שבאתר הם סימני מסחר של החברה (בין אם רשומים ככאלה ובין אם לאו). אינכם רשאים לעשות בהם כל שימוש, שכפול או העתקה בכל אופן וצורה שהיא. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים), הן הרכוש הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידכם ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליכם להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים או סימן מסחר הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידכם.

סעדים

החברה תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרתם, להגביל את גישתכם לשירותים ולסרב לספק לכם את שירותיה באמצעות האתר בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 1. אם קיים חשש שהפרתם את הוראות תנאי שימוש אלה.
 2. אם החברה סבורה ששימושכם מהווה סיכון כספי או הונאה כלשהי או אם קיים חשש סביר לכך.
 3. אם החברה סבורה שפעולותיכם עלולות לגרום להפסד כספי או ליצור אחריות משפטית עבורכם, עבור החברה או עבור המשתמשים האחרים.

אחריות וסיכונים

 1. למרות שהחברה משתדלת לוודא שכל המידע המצוי באתר הוא נכון ומדויק, אין מטרתו של האתר לשמש כמקור סמכות או יעוץ אשר עליהם ניתן להסתמך. הינכם מסכימים שהשימוש באתר הוא על בסיס "כמות שהוא" (“As-Is”) וזמינות  האתר היא "כפי שהיא" (“As-Available”).

 2. אין באמור באתר משום הבטחת תנאים לכל משתמש באשר הוא. בכל מקרה, ההסכמים שנחתמו בין החברה לבינכם (לרבות הסכם הרכישה) הם אשר מחייבים את הצדדים, ואין במידע הנמסר במסגרת האתר או בכל פעולה אחרת בו כדי לשנות התחייבות כלשהי לפי הסכמים אלו.

 3. ייתכן שבאתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, למרות מאמצי החברה למנוע זאת. החברה אינה אחראית לנזק שייגרם לכם עקב קיום שיבושים אלה.

 4. החברה לא תהא אחראית בגין כל עיכוב שהוא, קושי להשתמש, אי דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם באתר זו או אי-התאמה בינה ובין תוכנות אחרות או קבצים של המשתמש. החברה לא תהא אחראית גם בגין כל בעיה שהיא הנגרמת לכם בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.

 5. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי החברה ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, ייקבע המידע רשום בספרי החברה ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.

 6. לחברה לא תהא אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפיכם ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תפצה אתכם ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר או מהפרסומים המופיעים בו.

 7. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או ייקטעו, או שיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות והכל – בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל החברה או מי מספקיה.

סמכות שיפוט

על המידע המצוי באתר, גישתכם אליה והשימוש בה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל.

יצירת קשר

ככל שתרצו ליצור קשר עם החברה בנושא כלהו ביחס לתנאי השימוש, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מחלקת מערכות המידע  בדוא"ל  [email protected].

contact
צרו קשר
כניסה לאזור אישי ללקוחות רשומים
יש להזין דו״אל וסיסמא שעמם נרשמת לאתר

תשאירו את הפרטים בטופס ונשמח לספר עליו עוד

כבר עוזבים?

תשאירו פרטים ותקבלו עדכונים לגבי פרוייקטים חדשים לפני כולם

דילוג לתוכן